Podatki od nieruchomości

Graniczne stawki podatków od nieruchomości w 2019 roku

Zgodnie z obwieszczeniem ogłoszonym przez Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r, od nowego roku, a dokładniej od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały nowe graniczne stawki podatku od nieruchomości. Dokładną wysokość stawek tego podatku określa rada gminy, jednak nie mogą one przekroczyć następujących wartości:

Podatek od gruntów:

  • Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m² powierzchni,
  • Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
  • Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m² powierzchni,
  • Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m² powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części:

  • Mieszkalne – 0,79 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  • Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m²​ powierzchni użytkowej,
  • Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  • Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  • Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.Stawki podatku od nieruchomości w gminie Stare Babice

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: